Vua kheThanh tra tỉnh Hải Dương vừa ban hành Kết luận số 547/KL-TTr về việc quản lý, sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được giao đất tại huyện Tứ Kỳ, thời gian từ năm 2015 đến hết năm 2019.

Qua thanh tra cho thấy, về quản lý phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong 5 năm, 17.609 phôi đã được sử dụng để cấp. Tuy nhiên, số phôi để bị hỏng lên đến 1.275 phôi, đã huỷ 296 phôi, chưa huỷ 979 phôi. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện chưa xây dựng kế hoạch để sử dụng phôi.

Theo báo cáo, 17.609 giấy chứng nhận được cấp có tổng diện tích đất là 6.819.919 m2 đất, trong đó đất ở đô thị là 1.357 giấy; đất ở nông thôn là 16.252 giấy.

Đoàn thanh tra chỉ tiến hành kiểm tra xác xuất 145 hồ sơ do Phòng Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện, đã được UBND huyện Từ Kỳ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Vua kheĐoàn thanh tra phát hiện hàng trăm sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Tứ Kỳ.

UBND huyện không ban hành kế hoạch cấp phép xây dựng cho nhà riêng lẻ trong địa bàn huyện và chưa chỉ đạo các phòng có liên quant ham mưu UBND huyện trong việc xác định mốc giới hành lang giao thông các tuyến đường huyện trên địa bàn. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất chưa đúng với Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất, 12/16 hồ sơ chuyển mục đích không nộp qua bộ phận một cửa mà nộp qua Phòng Tài nguyên và Môi trường, 4 hồ sơ nộp cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất là không đúng quy định. Qua kiểm tra một số hồ sơ phát hiện: Không có xác minh thực địa; chưa tiến hành bàn giao đất trên thực địa; Phòng Tài nguyên và Môi trường soạn quyết định trình UBND huyện ký chuyển mục đích sử dụng đất không nêu rõ căn cứ, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của huyện được phê duyệt theo quyết định của tỉnh; chưa thực hiện theo quy định của tỉnh về việc luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất trên địa bàn. Khi trình Chủ tịch UBND huyện ban hành quyết định về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liên với đất chưa ghi căn cứ vào quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trước đó. Sơ đồ thửa đất, trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính đều thế hiện đất nuôi trồng thuỷ sản nhưng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lại ghi CLN, không xác định vị trí đất CLN trong giấy chứng nhận.

Một số sai phạm khác như, 3 trường hợp dùng sơ đồ thửa đất để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định. 1 trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không thể hiện vị trí đất CLN và đất ở. 1 trường hợp đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận không đúng quy định. 3 trường hợp Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ký không đúng quy định. 1 trường hợp không xác định thời điểm xây dựng vi phạm hành làng giao thông, chưa thể hiện vị trí chuyển mục đích sử dụng đất có trong hành lang hay không. 12 trường hợp trong quyết định về việc chuyển muc đích sang làm nhà ở có thu tiền ghi không đúng quy định…

Vua kheĐối với các trường hợp công nhận quyền sử dụng đất đối với đất có nguồn gốc do lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất…: 3 trường hợp do UBND xã lập biên bản kiểm tra xác định hồ sơ thửa đất kèm theo sơ đồ thửa đất là không đúng quy định; 5 trường hợp trích lục bản đồ địa chính không thể hiện có diện tích đã xây dựng; 2 trường hợp sơ hoạ thửa đất không có diễn tích đã xây dựng; 7 trường hợp có hồ sơ thiếu biên bản xác định thời điểm vi phạm chứng minh diện tích dôi dư, xen xét có nguôn gốc sử dụng đất trước 1/7/2014…

Vua kheThanh tra tỉnh xác định vi phạm trong cấp giấy chứng nhận trường hợp chuyển quyền như: Ký giấy chứng nhận trước khi thực hiện nghĩa vụ tài chính cho 17 trường hợp; thiếu trích lục, trích do thửa đất để xác định vị trí đất ở, đất trồng cây lâu năm và trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng không thể hiện vị trí đất 10 trường hợp; thiếu trích lục, trích đo thửa đất của 7 trường hợp…

Vua kheĐược biết, từ tháng 10/2014, ông Nguyễn Ngọc Sẫm giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND Tứ Kỳ. Trước đó, ông Sẫm từng là Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch UBND huyện. Ngày 7/8/2020, ông Nguyễn Ngọc Sẫm được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chuẩn y kết quả bầu giữ chức Bí thư Huyện uỷ Tứ Kỳ khoá XXIV nhiệm kỳ 2015 -2020.

Hoàng Long