Đây là chương trình làm việc hàng năm của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN đối với các địa phương mà thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách.

Tham dự cuộc làm việc có ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; ông Phạm Gia Túc, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng đoàn; thành viên Đoàn Công tác, các ban xây dựng Đảng, sở, ngành liên quan tỉnh Bạc Liêu.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, công tác PCTN của tỉnh Bạc Liêu đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện gắn với việc sơ kết, tổng kết các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN đã được Tỉnh ủy quan tâm, chú trọng. Từ đó, ý thức, nhận thức, trách nhiệm của đại đa số cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với công tác PCTN, xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng được nâng cao.

Đặc biệt, tỉnh thực hiện rất tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về PCTN. Nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng được triển khai khá quyết liệt, trọng tâm là các biện pháp như: Kê khai tài sản, thu nhập; ban hành và thực hiện chế độ định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức viên chức; công khai minh bạch trong hoạt động của đơn vị; cải cách thủ tục hành chính. Đến nay, 37/37 cơ quan đơn vị hành chính cấp tỉnh, 111/111 cơ quan cấp huyện và 36/64 cơ quan cấp xã đã thực hiện cơ chế tự chủ, chịu trách nhiệm về tài chính, biên chế; 95/95 đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh và 263/263 đơn vị cấp huyện được giao quyền tự chủ theo quy định.

Bên cạnh đó, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nhất là trong công tác PCTN được địa phương thực hiện nghiêm, vừa tăng cường vị trí, vai trò của người đứng đầu vừa giúp nâng cao hiệu quả phòng ngừa tham nhũng. Công tác PCTN thu hút được sự tham gia tích cực, hiệu quả và kịp thời của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nhân, ngành nghề, các cơ quan báo chí, truyền thông và nhân dân…

Vua kheTại buổi làm việc, ông Trần Thanh Mẫn, chúc mừng thành công Đại hội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ, đạt được những thành tựu quan trọng. Kinh tế - xã hội phát triển, an ninh - quốc phòng được đảm bảo, đời sống của người dân được nâng lên, kết cấu hạ tầng đồng bộ, nông thôn mới được quan tâm và tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm mạnh. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ; tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu quả hơn; đội ngũ cán bộ được sắp xếp, bố trí phù hợp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền được củng cố, nâng cao.

Ông Trần Thanh Mẫn chia sẻ, công tác PCTN trong cả nước đã đạt nhiều kết quả rất quan trọng, toàn diện, rõ nét thông qua việc tập tập trung chỉ đạo công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Công tác xây dựng thể chế được đẩy mạnh, từng bước hoàn thiện cơ chế phòng ngừa chặt chẽ. Đặc biệt, công tác PCTN luôn được Đảng xác định là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã nhấn mạnh, đấu tranh PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, đồng thời là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài; là trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và của cả hệ thống chính trị.

Theo ông Trần Thanh Mẫn, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN nhận định, tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, ngành, làm cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Để tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, sức chiến đấu và hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền trong PCTN, lãng phí của địa phương, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị Tỉnh ủy Bạc Liêu cần thực hiện tốt hơn nữa công tác phòng ngừa, kiểm tra, giám sát, thanh tra và tự kiểm tra, giám sát; nhất là các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng như: Quản lý, sử dụng nhà đất công, chi tiêu ngân sách, đấu thầu, chỉ định thầu các dự án đầu tư công, ngăn chặn tình trạng "tham nhũng vặt". Đặc biệt, Tỉnh ủy Bạc Liêu phải vừa kiên quyết xử lý tham nhũng, vừa kiên trì giáo dục, quản lý, ngăn ngừa trong nội bộ quần chúng nhân dân nhằm hạn chế hiện tượng lãng phí; đồng thời tiếp tục thực hành tiết kiệm, trước hết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ.

Vua kheChủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí của tỉnh cùng vào cuộc để đẩy mạnh tuyên truyền nhằm phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ, người dân trong tham gia PCTN, lãng phí… Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác PCTN ở tất cả các cấp, ngành, lĩnh vực; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý tham nhũng...

Huỳnh Sử